Kongresshandlingar

Protokoll Sveriges Psykologförbund Kongress 2020 med bilagor

Läs mer

Utskottsprotokoll

Läs mer

Yrkanden – 15. Proposition om Sveriges Psykologförbunds Vision, Mission och Verksamhetsidé

Läs mer

Yrkanden – 16. Proposition om Sveriges Psykologförbunds politiska inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022

Läs mer

Punkt 3-4/Valfrågor – valberedningens förslag

Läs mer

Punkt 6/Föredragningslista

Läs mer

Punkt 7/Proposition om arbetsordning och tidplan

Läs mer

Punkt 8/Verksamhetsrapport 2017-2020

Läs mer

Punkt 8/Etikrådets verksamhetsberättelse för kongressperioden 2016 – 2019

Läs mer

Punkt 8/Specialistrådets verksamhetsberättelse för kongressperioden 2016–2020

Läs mer

Punkt 8/Valberedningen verksamhetsberättelse för kongressperioden 2016–2020

Läs mer

Punkt 8/Vetenskapliga rådets verksamhetsberättelse för kongressperioden 2016–2020

Läs mer

Punkt 8/Studeranderådets verksamhetsberättelse

Läs mer

Punkt 9/Förbundets årsredovisningar och revisionsberättelser

Läs mer

Punkt 11/Proposition om för sent inkommen motion

Läs mer

Punkt 12/Proposition om upptagande av nationella föreningar

Läs mer

Punkt 13/Proposition om kallande av hedersledamöter

Läs mer

Punkt 15/Proposition om Sveriges Psykologförbunds Vision, Mission och Verksamhetsidé

Läs mer

Punkt 16/Proposition om Sveriges Psykologförbunds politiska inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022

Läs mer

Punkt 17/Proposition om EBPP

Läs mer

Punkt 18/Proposition om reservfondens storlek

Läs mer

Punkt 19/Proposition om medlemsavgifter

Läs mer

Punkt 20/Proposition om ersättningar och arvoden för förtroendevalda 2020-2022

Läs mer

Punkt 21/Proposition om ny modell för val av kongressombud

Läs mer

Punkt 22/Proposition om uppdatering av vissa avsnitt rörande fackligt förtroendevalda

Läs mer

Punkt 23/Proposition om Specialistrådets sammansättning

Läs mer

Punkt 24/Proposition om ändringar i stadgar och arbetsinstruktion för Etikrådet

Läs mer

Punkt 25/Proposition om inrättande av företagarråd

Läs mer

Punkt 26/Motion A: Ekonomiskt stöd för kurslitteratur under utbildningstiden

Läs mer

Punkt 26/Motion B: Studentmedlemskap och medlemsavgift

Läs mer

Punkt 26/Motion C: Terapeutiska Rummet, ett svenskt “PsychTherapy”

Läs mer

Punkt 26/Motion D: Psykologens ställning i psykiatrin

Läs mer

Punkt 26/Motion E: Kvacksalverilagen

Läs mer

Punkt 26/Motion F: Psykologer som vittnen och sakkunniga – behov av utredning samt riktlinjer till stöd

Läs mer

Punkt 26/Motion G: Ett fullgott alternativ till egenterapin

Läs mer

Punkt 26/Motion H: Mer praktiska moment och verksamhetsnära utbildning för framtidens psykologer

Läs mer

Punkt 26/Motion I: Utred möjligheterna att reformera PTP-systemet

Läs mer

Punkt 26/Motion J: PTP:ns framtid

Läs mer

Punkt 26/Motion K: Guide för svårigheter vid behandling med psykofarmaka

Läs mer

Punkt 26/Motion L: Ändrade regler för undantag från kravet om psykologexklusivitet för specialistkurser i Psykologisk behandling/ Psykoterapi

Läs mer

Punkt 26/Motion M Säkerställ professionalism, transparens och likabehandling i ackrediteringsprocessen

Läs mer

Punkt 26/Motion N: Separera specialist i klinisk vuxenpsykologi från psykologiskt ledningsansvar i specialistutbildningen

Läs mer

Punkt 26/Motion O: Stärk jurisdiktionen psykologutredning och bedömning

Läs mer

Punkt 26/Motion P: Fokus på psykologernas problemtyngda verksamheter

Läs mer

Punkt 26/Motion Q: 6 timmars arbetsdag

Läs mer

Punkt 26/Motion R: Skyddsombudsamarbete med andra förbund

Läs mer

Punkt 26/Motion S: En avtalsenlig och hållbar PTP-lönesättning

Läs mer

Punkt 26/Motion T: Ta ansvar för psykologassistenttjänsten

Läs mer

Punkt 26/Motion U: Psykologförbundet och klimatet

Läs mer

Punkt 26/Motion V: Värna barn och ungas särskilda utsatthet i klimatkrisen

Läs mer

Punkt 26/Motion X: Organisationsutveckling av Studeranderådet

Läs mer

Punkt 26/Motion Y: Skolpsykologer

Läs mer

Punkt 26/Motion Z: Verka för att eliminera fasta ingångslöner för PTP-tjänster

Läs mer

Punkt 27/Valfrågor

Läs mer

För kännedom – Kongressprotokoll 2016

Läs mer

Deltagare i utskott

Läs mer

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag