Vår demokratiska organisation

Sveriges Psykologförbunds demokratiska organisation

Sveriges Psykologförbund är en medlemsstyrd organisation vilket betyder att du som medlem väljer dina företrädare som bestämmer om förbundets verksamhet och riktning. 
Förbundet har ett 40-tal Psykologföreningar fördelat på 21 geografiska valdistrikt (länsvis).

Som medlem har du möjlighet att driva frågor och påverka på flera sätt – dels genom att engagera dig i din lokala psykologförening och dels genom att gå med i en nationell förening eller nätverk. Din röst betyder mycket – inte bara för dig och dina kollegor utan även för professionens utveckling.

Kongressen

Kongressen är Sveriges Psykologförbunds högsta beslutande organ och samlas vart tredje år. Kongressen består av ett 70-tal ombud som nomineras och röstas fram av förbundets medlemmar. Valbara medlemmar (ej studerandemedlem) måste vara folkbokförda inom valdistriktet. Likaså gäller för medlemmar som nominerar och röstar på kongressombud. Valda kongressombud gäller för hela mandatperioden och kallas in vid en eventuell extrakongress.

Det är kongressombuden som fattar beslut om förbundets huvudsakliga inriktning och prioriteringar under den kommande kongressperioden.

På kongressen behandlas inkomna motioner samt propositioner från förbundets styrelse. Likaså utses förbundets styrelse samt ordförande och ledamöter till Etikrådet, Vetenskapliga rådet, Specialistrådet och Studeranderådet.

De år när kongressen inte infaller samlas förbundsstyrelsen och förtroendevalda för en rådskonferens. Konferensen syftar till att följa upp kongressens beslut och vara rådgivande till förbundsstyrelsen.

Läs mer om kongressen i förbundets stadgar, kapitel 4 https://www.psykologforbundet.se/globalassets/forbundet-tycker/policydokument/psykologforbundets-stadgar.pdf

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utses av kongressen och består av en ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och sju yrkesverksamma ledamöter, samt två studerandeledamöter. Styrelsen verkställer kongressens beslut samt tar beslut i löpande ärenden under kongressperioden.

Sveriges Psykologförbunds styrelse https://www.psykologforbundet.se/Om-forbundet/kontakta-forbundet/Forbundsstyrelsen/

Råd

Till sitt förfogande har förbundsstyrelsen flera rådgivande råd som var och en bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde. Förutom att ge förbundsstyrelsen råd och stöd inom sitt område har råden även en utredande och beredande funktion. Ordförande och ledamöter till råden utses på kongressen.

  • Etikrådet är Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både en rådgivande och en utredande funktion.
  • Specialistrådet är ett konsultativt organ för förbundsstyrelsen och utbildningsorganisationen för specialistutbildningen.
  • Vetenskapliga rådet är det rådgivande organet till förbundsstyrelsen i frågor som rör psykologiämnets vetenskapliga utveckling samt dess praktiska tillämpning i psykologyrket.
  • Företagarrådet är ett rådgivande organ till förbundets ledning och har som uppgift att ge kunskaper kring förutsättningar att bedriva företag samt bevaka företagarfrågor.
  • Studeranderådet bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar verksamheten och arbetar på uppdrag av förbundsledningen.

Läs mer om förbundets råd https://www.psykologforbundet.se/Om-forbundet/Forbundets-rad/

Psykologföreningar

En psykologförening är en sammanslutning för anställda medlemmar med samma arbetsgivare. Psykologföreningarna har till uppgift att fungera som förmedlare av kontakt och information inom föreningen samt mellan medlemmarna och förbundets organ, att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse och i övrigt fungera som medlemmarnas kontaktorgan med arbetsgivaren. Psykologföreningen ska verka för att stärka samhörigheten mellan medlemmarna på arbetsplatserna samt förmedla facklig information.

Läs mer om Psykologföreningar https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/psykologforeningar/

Nationella föreningar

De nationella föreningarna är öppna för medlemmar och utgörs av psykologer inom ett speciellt verksamhetsområde, t ex kriminalvård, skola och mödra- och barnhälsovård. Föreningarnas uppgift är att stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, att stimulera utvecklingsarbete och bedriva information inom området. De nationella föreningarna kan även få olika förfrågningar från förbundsstyrelsen, exempelvis att verka som beredningsorgan vid utredningar eller att ge förslag till remissyttranden.

Läs mer om Nationella föreningar https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/Yrkesforeningar/

Nätverk

Förbundets nätverk är en plattform för erfarenhetsutbyte och stöd mellan psykologkollegor för frågor inom ett avgränsat område. Nätverken kan komma och gå allt eftersom behoven ändras. Förbundsstyrelsen beslutar om och godkänner nätverk, och nätverken är öppna för medlemmar i förbundet.

Läs mer om Nätverk https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/natverk/

Vi är en del av Saco

Sveriges Psykologförbund är en del av Saco – Centralorganisationen för Sveriges alla akademikerförbund. Tillsammans är vi en stark part både på arbetsmarknaden i stort och ute på arbetsplatserna. Vi samverkar inom Saco lokalt såväl som på central nivå.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

övriga frågor

Punkt på dagordningen då frågor som inte stått på dagordningen från början kan tas upp