Invigning 13 maj

Paneldiskussion om långsiktig plan för ökad psykisk hälsa
– ”Kan Sverige gå den danska vägen?”

Ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige är den växande psykisk ohälsan. Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står i dag för närmare hälften av alla sjukfall. Andelen barn och unga som fick vård eller behandling av psykiatriska tillstånd har närmast fördubblats perioden 2006–2018. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär med depression och ångest. Regeringens nationella samordnare uppskattade för något år sedan att den psykiska ohälsan i Sverige kostar samhället 200 miljarder kr per år.

Behovet av långsiktiga och över samhällssektorer samordnade satsningar för att stärka den psykisk hälsan i befolkningen är uppenbart. Det är också något som genom åren lyfts fram av statliga utredare, samordnare, forskare, patientföreträdare och professionsföreträdare som Psykologförbundet. Men idén om en långsiktig och sammanhållen plan för den psykiska hälsan har aldrig riktigt fått fäste i svensk politik.

I Danmark – som länge upplevt samma situation som Sverige – har Sundhedsstyrelsen nyligen presenterat en tioårsplan för ökad psykisk hälsa i befolkningen. Det är en plan med högt satta mål som både i framtagande- och genomförandefasen involverar stora delar av samhället, dvs. departement, myndigheter, forskarsamhället, professions- och patientföreträdare.

Bör vi sträva mot något liknande här? Vad måste till för att Sverige ska kunna få fram en långsiktig plan för ökad psykisk hälsa som alla ställer sig bakom och håller över tid? Vilka delar i den danska tioårsplanen kan vi inspireras av och vad bör vi undvika?

Tid:
Lördag 13 maj kl. 10.10-11.00 (direkt efter inledningstal)

Moderator:
Anders Printz

Deltagare:
Kristina Taylor, ordförande Sveriges Psykologförbund
Johanna Ahnquist, enhetschef Folkhälsomyndigheten
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande NPO Psykisk hälsa
Kristina Sinadinovic, projektledare Socialstyrelsen

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp