Skriv en motion

Som förening eller medlem kan ni lämna formella förslag, s k motioner, kring områden eller frågor som ni tycker är viktiga. På så sätt kan ni vara med och påverka vilka frågor förbundet ska arbeta med under de kommande åren.

Motionen kan innehålla förslag på t ex politisk påverkan, ståndpunkter i sakfrågor eller annat som ni tycker att Psykologförbundet ska arbeta för under nästkommande mandatperiod.

OBS! Sista datum för att skicka in en motion var 13 januari 2023.

Att skriva en motion

För att det ska bli tydligt vad ni föreslår bör följande vara med i motionen:

Rubrik
Informativ och tydlig, redan här ska ni ange vad motionen handlar om.

Bakgrund och framtidsfakta
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta, eventuella problem eller hinder, samt argument som är viktiga i sammanhanget. Som regel vinner ni på att formulera er kort och kärnfullt. Nästa steg är att skriva en beskrivande text till motionen. Ni behöver förklara vad det är ni vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om er motion går igenom.

Yrkande
Ska skrivas i ”att-sats”. Motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som kongressen ska kunna säga ja eller nej till. Det absolut viktigaste innehållet i en motion är ”att-satsen”. Det är den som är det verkliga yrkandet (förslaget) som det röstas om. Resten av texten i motionen är till för att förklara vad förslaget menar och skulle innebära. ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att en utomstående kan förstå vad ni föreslår bara genom att läsa den delen.

Underteckning med ditt/era namn och förening
I formuläret ska man – förutom att bifoga en pdf – även ange namn, e-postadress, telefon och om man representerar en förening.

Motionsstopp
Sista datum för att skicka in motion är 13 januari 2023.

När ni har skickat in motionen

Motionen tas emot
När ni har skickat motionen via formuläret skickas den vidare till förbundsstyrelsen, som börjar bereda den för handlingarna. Obs! I samband med inskickad motion (via formulär) får ni en bekräftelse.

Förbundsstyrelsen bereder motionssvar
Vid eventuella förtydliganden och frågor kan förbundsstyrelsen ta kontakt med dem som har skickat in motion.

Motionen kommer med i handlingarna
Den 13 april 2023 publicerar styrelsen kongresshandlingarna på förbundets webbplats. Där finns alla motioner som har skickats in samt svar från styrelsen om vad de föreslår att kongressen ska rösta. Antingen föreslår styrelsen att den ska bifallas (att alla ska rösta ja) eller att avslås (röstas nej). Styrelsen kan också anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete. Kongressombuden fattar beslut om förslagen.

Kongressen öppnar och motionen presenteras och diskuteras på plats
På kongressen diskuteras alla motioner, t ex på ett påverkanstorg eller i ett utskott.

Stämman röstar om motionen
När diskussionerna är klara är det dags att rösta. Alla kongressombud har rösträtt och de väljer att bifalla (rösta ja) eller avslå (rösta nej) motionen.

Motionen gick igenom eller avslogs
Efter kongressen påbörjar förbundsstyrelsen sitt arbete med att planera verksamheten för mandatperioden baserat bl a på de motioner som bifölls.

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp