Hur kongressen går till

På den här sidan hittar du övergripande information om hur kongressen går till.

Se filmen om hur förhandlingarna under en kongress går till

Freddy Grip förklarar kongressens formella upplägg

Representation på kongressen
Sveriges Psykologförbund är uppdelat i 21 valdistrikt. Varje valdistrikt skickar ombud som har nominerats och valts av medlemmarna. Antal medlemmar i distriktet påverkar hur många platser man får på kongressen.

I valdistrikt, inom vars område psykologutbildning bedrivs, utses ytterligare ett kongressombud per universitet av studerande som är medlemmar i förbundet.

Vad som händer under kongressen
En kongress hanteras formellt och proceduren kring deltagarnas rättigheter, omröstning och beslutsfattande är reglerat i stadgar och mötesregler för att säkerställa att den demokratiska processen hanteras korrekt. Själva beslutsfattandet sker denna gång både digitalt och fysiskt.

Som ombud kommer du att ha ett stort antal förslag att ta ställning till. Kongressen har mötesregler för att underlätta ordningen och finns i propositionen om arbetsordning och tidplan. För att underlätta den demokratiska gången är det viktigt att hålla sig till mötesreglerna.

Största delen av kongressen ägnas åt diskussion, debatt och beslutsfattande som grundar sig på inkomna motioner och styrelsens förslag som kallas propositioner. Vid kongressen granskas även förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressombuden ska göra en del val, exempelvis ny förbundsstyrelse och ordföranden till råd.

Kongressens presidium  
Ordföranden på kongressen är den som håller ordning och ska inte förväxlas med förbundsstyrelsens ordförande. Kongressen väljer mötesordförande och vice mötesordförande samt två mötessekreterare och dessa kallas presidium.

Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsen skriver beslutsunderlag/förslag i form av propositioner. Alla medlemmar har också möjlighet att skicka in förslag, så kallade motioner. I kongresshandlingarna finns förbundsstyrelsens svar på motionerna där de ger sin syn på frågan och ger beslutsförslag till kongressen. Det kan vara bifall, avslag och att motionen anses besvarad. Förutom propositioner och motioner behandlas valberedningens förslag samt verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisorernas berättelser.

Antalet motioner och propositioner på kongressen varierar. Alla kongresshandlingar finns på kongresswebben och kommer även att finnas tillgängliga i kongressystemet.

Bearbetning av förslag – arbete i utskott
Utskotten leds av en ordförande och har utskottssekreterare till sin hjälp. Du kan välja att gå mellan de olika temadiskussionerna, men vid utskottsarbetet behöver du välja ett av utskotten som du vill delta i.

Utskotten behandlar kongresshandlingar för att bereda beslutsförslag, yrkande, till plenum. Förslaget kan vara i enlighet med förbundsstyrelsens förslag eller vara ett nytt förslag. Det är utskottets förslag som är huvudförslag i plenum.

Förhandling och beslut i plenum
Det är i plenum som alla beslut fattas och protokollförs. Innan beslut fattas i plenum har diskussioner förts i utskott och olika yrkanden har lagts fram.

Den som är föredragande i ärendet presenterar beslutsförslaget, t ex utskottets föredragande föredrar utskottets förslag och representant från förbundsstyrelsen redogör för förbundsstyrelsens förslag.

De som har begärt ordet talar, och om ingen har begärt ordet går kongressen direkt till beslut. I de fall det finns fler beslutsförslag ställs de mot varandra. Det är kongressens ordförande som ställer de olika förslagen mot varandra så att ombuden kan fatta beslut.

Begära ordet och talordning
Vem som helst av kongressombuden kan begära ordet på kongressen, antingen under en pågående diskussion eller för att lägga ett eget yrkande. För att få ordet anmäler du i det digitala mötessystemet att du vill tala och du sätts upp på en talarlista.

Du kan begära Replik om du blir omnämnd i ett yttrande.

Om någon begär Streck i debatten innebär det att diskussionen ska avslutas och inga fler kan begära ordet. Detta ska endast nyttjas då ämnet känns färdigdiskuterat.

Om du inte förstår vad som händer eller har en fråga om formerna för mötet kan du närsomhelst under mötet begära ordet i form av en Ordningsfråga.

Yrkanden och inlägg görs från ”talarstolen” eller via mikrofon på golvet.

Beslut och omröstning
Beslut vid den fysiska kongressen fattas i första hand med acklamation, genom ja-rop. Ombud begär votering genom att ropa ”votering” innan mötesordförande slår klubban i bordet och då sker omröstningen i mötessystemet. Vid digitala delen av kongressen sker omröstning alltid i mötessystemet.

Som kongressombud har du möjlighet att föreslå alternativ till beslut, så kallade yrkanden. Observera att dessa måste vara inom ramen för den fråga som behandlas. Du kan yrka om avslag, tilläggsförslag, ändringsförslag eller bifall. Du lägger dina yrkanden i kongressystemet.

Beslut sker med enkel majoritet, dvs det kan vara 30 för och 29 emot ett förslag och går då igenom. Om det skulle vara lika röstetal 30 vs 30 är det lotten som avgör.

När det gäller beslut som gäller förändringar i stadgarna ska beslut ske med kvalificerad majoritet, dvs 2/3 måste ställa sig bakom beslutet för att det ska gå igenom.

Vid val måste du rösta på det antal namn som krävs, t ex om fem personer ska väljas ska du kryssa för fem namn för att ditt val ska vara giltig. Eftersom det är en digital röstning blir det en sluten omröstning.

Reservation mot kongressens beslut ska meddelas skriftligt i det digitala mötessystemet innan kongressen avslutas.

Kongressparlör
Här hittar du förklaring av begrepp som kan används vid kongressen.

Sveriges Psykologförbund – en demokratisk organisation
Här finns mer information om förbundets demokratiska organisation och styrdokument.

Föredragningslistan- vad som händer och vad som ska göras
I föredragningslistan framgår vilka punkter som ska avhandlas på kongressen.

Efter kongressen
Berätta för medlemmarna i ditt valdistrikt hur diskussionerna gick och vilka beslut som fattades på kongressen så att du återför det förtroende du och dina kongressombudskollegor fått.

Baserat på kongressens diskussioner och beslut planerar förbundsstyrelsen verksamheten fram till nästa kongress. Dels som en treårsplan men de fastställer också en verksamhetsplan för ett år i taget.

Återrapport, inspel och diskussioner om hur arbetet fortlöper sker bland annat på Rådskonferensen (2024 och 2025). Rådskonferens hålls de år inte kongressen är. Deltagarna består av de kongressombud som fått flest röster inom respektive valdistrikt med flera.

Stort tack för ditt engagemang!

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp