Hur en kongress går till

På den här sidan hittar du övergripande information om hur kongressen går till.

Se filmen om hur plenarförhandlingarna under en kongress går till

Freddy Grip förklarar kongressens formella upplägg

Representation på kongressen
Sveriges Psykologförbund är uppdelat i 21 valdistrikt. Varje valdistrikt skickar ombud som har nominerats och valts av medlemmarna. Antal medlemmar i distriktet påverkar hur många platser man får på kongressen.

I valdistrikt, inom vars område psykologutbildning bedrivs, utses ytterligare ett kongressombud per universitet av studerande som är medlemmar i förbundet.

Till de 75 ombudsplatserna kommer 66 ombud att representera distrikten på kongressen 2020. Varje distrikt har minst två ombud, men Jönköping, Blekinge, Västernorrland, Västmanland, Stockholm och Östergötland fyller inte alla sina platser. Till kongressen 2020 har 75 ordinarie kongressombud utsetts (66 ordinarie och 9 studerandeombud). Alla ombud blir tilldelad ett ombudsnummer som användas i omröstningarna under kongressen.

Vad som händer under kongressen
En kongress hanteras formellt och proceduren kring omröstning och beslutsfattande är reglerat i stadgarna för att säkerställa att den demokratiska processen hanteras korrekt. Själva beslutsfattandet sker i hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum.

Som ombud kommer du att ha ett stort antal förslag att ta ställning till. Kongressen har mötesregler för att underlätta ordningen och dessa finner du i propositionen om arbetsordning och tidplan. För att underlätta den demokratiska gången är det viktigt att hålla sig till mötesreglerna.

Till största delen ägnas tiden åt diskussion, debatt och beslutsfattande som grundar sig på inkomna motioner och propositioner. Vid kongressen granskas även förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressombuden ska göra en del val, exempelvis ny förbundsstyrelse och ordföranden till råd. Detta år ska även ny förbundsordförande utses.

Kongressens presidium  
Ordföranden på kongressen är den som håller ordning och ska inte förväxlas med förbundsstyrelsens ordförande. På kongressen håller vanligtvis en särskilt inbjuden person i klubban. Kongressen väljer mötesordförande och vice mötesordförande samt två mötessekreterare/ tjänstemän och dessa kallas presidium.

Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsen skriver beslutsunderlag/förslag i form av propositioner. Alla medlemmar har också möjlighet att skicka in förslag, så kallade motioner. I kongresshandlingarna finns förbundsstyrelsens svar på motionerna där de ger sin syn på frågan och ger beslutsförslag till kongressen. Det kan vara bifall, avslag och att motionen anses besvarad. Förutom propositioner och motioner behandlas valberedningens förslag samt verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisorernas berättelser.

Antalet motioner på kongressen varierar och till kongressen 2020 är det 15 propositioner och 25 motioner att ta ställning till. Alla kongresshandlingar hittar du initialt på kongresswebben men de kommer även att finnas tillgängliga i kongressystemet.

Utskottsarbete
Kongressdeltagare och förbundsstyrelsen deltar i utskottsarbetet. Utskottet leds av en ordförande och har en utskottssekreterare till sin hjälp. Du har tidigare fått ett mejl där du uppmanades att välja vilket utskott du önskar delta i. Innan kongressen får du veta i vilket utskott du medverkar och annan praktisk information.

Det är fem utskott som utifrån olika ämnesområden behandlar kongresshandlingar för att bereda beslutsförslag, yrkande, till plenum. Förslaget kan vara i enlighet med förbundsstyrelsens förslag eller vara ett nytt förslag. Det är utskottets förslag som är huvudförslag i plenum, och som presenteras av utskottets ordförande. Om du inte håller med om utskottets förslag kan du lägga ett yrkande i plenum.

Utskottsarbetet sker under lördag eftermiddag. Utskottens förslag kommer att publiceras i kongressystemet senast kl 19.00 lördag kväll för att möjliggöra inläsning innan kongressens start på söndag.

Förhandling och beslut i plenum
Det är i plenum som alla beslut fattas och protokollförs. Innan beslut fattas i plenum har diskussioner förts i utskott och olika yrkanden har lagts fram.

Den som är föredragande i ärendet presenterar beslutsförslaget, t ex utskottets ordförande föredrar utskottets förslag och representant från förbundsstyrelsen redogör för förbundsstyrelsens förslag.

De som har begärt ordet talar, och om ingen har begärt ordet går kongressen direkt till beslut. I de fall det finns fler beslutsförslag ställs de mot varandra. Det är kongressens ordförande som ställer de olika förslagen mot varandra så att ombuden kan fatta sina beslut.

Exempel när det är två yrkanden/förslag:
a. Förbundsstyrelsen yrkar att motion X avslås.
b. Kongressombud Farah yrkar att motion X bifalls
Förslagen läggs mot varandra.
Ordföranden frågan om a kan bifallas och sedan om b kan bifallas.
Det förslag som får flest röster bifalls.

Exempel när det finns fler yrkanden:
a. Förbundsstyrelsen yrkar på bifall.
b. Kongressombud Farah yrkar på avslag.
c. Kongressombud Christer yrkar på ändringsförslag.

Farahs yrkandes ställs först mot styrelsens förslag. Om det blir bifall kan Christers ändringsförslag ställas mot förbundsstyrelsens yrkande om bifall. Om Farahs yrkande om avslag däremot vinner så finns ingen mening att ta upp Christers förslag. Det ”faller” naturligt bort.

Begära ordet och talordning
Vem som helst av kongressombuden kan begära ordet på kongressen, antingen under en pågående diskussion eller för att lägga ett eget yrkande. För att få ordet anmäler du i det digitala mötessystemet att du vill tala och du sätts upp på en talarlista.

Du kan begära Replik om du blir omnämnd i ett yttrande.

Om någon begär Streck i debatten innebär det att diskussionen ska avslutas och inga fler kan begära ordet. Detta ska endast nyttjas då ämnet känns färdigdiskuterat.

Om du inte förstår vad som händer eller har en fråga om formerna för mötet kan du närsomhelst under mötet begära ordet i form av en Ordningsfråga.

Förbundsstyrelsen har också sina föredragande i olika frågor. De har rätt att få ordet oberoende av ordningen på talarlistan, så att de kan svara och förklara bakgrunden till sina ställningstaganden.

Alla yrkanden och inlägg görs från ”talarstolen”.

Beslut och omröstning
På kongressen har varje ombud en röst var och den utövas genom att man lägger sin röst i det digitala mötessystemet.

Som kongressombud har du möjlighet att föreslå alternativ till beslut, så kallade yrkanden. Observera att dessa måste vara inom ramen för den fråga som behandlas. Du kan yrka om avslag, tilläggsförslag, ändringsförslag eller bifall. Du lägger dina yrkanden i kongressystemet.

Beslut sker med enkel majoritet, dvs det kan vara 30 för och 29 emot ett förslag och går då igenom. Om det skulle vara lika röstetal 30 vs 30 är det lotten som avgör.

När det gäller beslut som gäller förändringar i stadgarna ska beslut ske med kvalificerad majoritet, dvs 2/3 måste ställa sig bakom beslutet för att det ska gå igenom.

Vid val måste du rösta på det antal namn som krävs, t ex om fem personer ska väljas ska du kryssa för fem namn för att ditt val ska vara giltig. Eftersom det är en digital röstning blir det en sluten omröstning.

Du kan reservera dig mot ett beslut, vilket görs direkt i kongressystemet. Det måste i så fall göras i direkt anslutning till beslutet du reserverar dig mot.

Kongressparlör
Här hittar du förklaring av begrepp som kan används vid kongressen.

Sveriges Psykologförbund – en demokratisk organisation
Här finns mer information om förbundets demokratiska organisation och styrdokument.

Föredragningslistan- vad som händer och vad som ska göras

Kongressen ska avluta senast kl 16.00 på söndag 17 maj. Presidiet och justeringspersoner har ansvar för att protokoll upprättas och kommer att sändas ut till alla ombud.

Efter kongressen
Berätta för medlemmarna i ditt valdistrikt hur diskussionerna gick och vilka beslut som fattades på kongressen så att du återför det förtroende du och dina kongressombudskollegor fått.

Den nya förbundsstyrelsen kommer att rapportera och diskutera hur arbetet med kongressbesluten går på kommande rådskonferens 2021. Rådskonferens hålls de år inte kongressen är. Deltagarna består av de kongressombud som fått flest röster inom respektive valdistrikt med flera.

Stort tack för ditt engagemang!

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag