Kongressparlör

a

AcklamationBeslut fattat med ja- eller nejrop utan rösträkning

AjourneraSkjuta upp fortsättningen av mötet till senare

AnsvarsfrihetGodkännande av styrelsens verksamhet. Beviljas i efterhand

ArbetsordningBeslut som fattats om hur mötet ska gå till, exempelvis tider, rösträtt, yttranderätt under kongressen

AvslagsyrkandeFörslag om att inte godkänna ett förslag som lagts fram

b

Begära ordetDen som vill tala på en kongress anmäler det genom att begära ordet. Begäran riktas till ordföranden för kongressen.

BeredningsutskottGrupp som fått i uppgift att utreda ett visst förslag och ge ett underlag för diskussion och/eller beslut

BeslutsordningKan också kallas Propositionsordning och innebär i vilken följd besluten fattas.

BeslutsprotokollProtokoll som enbart innehåller beslut som fattats.

BifallAtt säga ja till ett förslag eller motion

BordläggningBehandling av ett förslag skjuts till senare tillfälle

d

DagordningKan också kallas Föredragningslista och innebär en lista över frågor och förslag som ska behandlas och i vilken ordning de tas upp.

e

Enhälligt beslutAlla röstande är överens vid en omröstning

Enkel majoritetMer än hälften av de röstande vid en omröstning säger ja till förslaget.

f

FöredragandeDen som redogör för förslaget

FörhandlingEn diskussion i syfte att uppnå en överenskommelse.

FörsöksvoteringAtt försöka få klarhet i omröstningens utfall med hjälp av handuppräckning. Ger inte det exakta men tidskrävande svar som en rösträkning innebär

FörtroendevaldNågon som har blivit vald av andra att representera dem

h

HuvudförslagFörslag som ordföranden bedömer att majoriteten står bakom efter en acklamation eller försöksvotering

HuvudvoteringOmröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag

j

JusterarePerson som går igenom och godkänner att protokollet är korrekt skrivet

JämkaKompromissa

k

KongressombudMedlemmar som är utvalda av andra medlemmar att representera dem vid kongressen. Kongressombud har rösträtt vid kongressen.

Konstituera sigNär styrelsen håller det första sammanträdet efter årsmötet och fördelar de stadgeenliga rollerna mellan ledamöterna

KontrapropositionEn proposition som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag

m

MandatUppdrag, befogenhet, rätt att agera eller besluta

MotförslagEtt förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag

MotionSkriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp

n

NomineraFöreslå kandidater till valbara poster inom förbundet

o

OrdningsfrågaFråga som gäller själva formerna för mötet och hur det ska hållas. Kan tas upp närsomhelst under mötet.

p

PläderaArgumentera, framföra skäl för

PresidiumKongressen väljer mötesordförande och sekreterare, som leder kongressens förhandlingar och underlättar diskussioner och beslut.

PropositionFörslag från styrelsen till kongressen

r

RemissFörfrågan till relevanta personer och grupper att komma med synpunkter på förslag före eller efter mötet

ReplikBemötande, svar

ReservationProtokollförd notering att någon har haft en annan åsikt

RöstlängdLista över de som får rösta

RösträknareDen som blir vald att räkna rösterna under mötet

s

StadgarRegelverk som styr förbundets verksamhet och beslutsprocesser

Streck i debattenBeslut om att avsluta den pågående diskussionen - innebär att ingen mer kan begära ordet

SuppleantVald ersättare för en ordinarie ledamot

t

TalarlistaTalarlista

TilläggsförslagFörslag som knyter an till förslag som tidigare lagts fram

v

ValberedningArbetsgrupp som har i uppgift att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och jämföra deras kompetens för att slutligen förorda något alternativ för kongressen som fattar beslut

VerkställandeGenomförande av besluten. Jfr Verkställande makt har den som har mandat att genomföra.

VetorättMakt att stoppa förslag oavsett majoritetsförhållandet

VoteringEn andra omröstning som då görs med rösträkning. Ledamot kan begära votering för att säkerställa att omröstningens utfall tolkades rätt av ordföranden.

y

YrkaAtt formellt lämna förslag

å

årsberättelseStyrelsens/ledningens redogörelse över årets verksamhet

återremissBeslut om att förslag ska tillbaka till styrelsen för ytterligare beredning

ä

äskandeBegäran, ofta om ekonomiska eller personella resurser

ö

övriga frågorPunkt på dagordningen då frågor som inte stått på dagordningen från början kan tas upp

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motion

Skriftligt förslag till kongressen från medlemmar - enskilt eller i grupp