Rådskonferens 2021

Så har snart ett år gått sedan vår digitala kongress. Då trodde nog inte många av oss att vi fortfarande, ett år senare, skulle föra en så pass avskild och digital tillvaro som vi gör. Åtminstone gjorde inte jag det. Vilket jag är tacksam över eftersom det antagligen hade tyngt ned klivet in i detta spännande och ansvarsfyllda förtroendeuppdrag.

Förbundsstyrelsen har sedan kongressen jobbat på med medlemmarnas uttalade uppdrag och annat som vi bedömt som prioriterat. Vid FS möten i september och oktober 2020 påbörjades ett samtal om förbundets organisation och om hur vi kan utveckla de inre samarbetsformerna, förbundets interna kommunikation och utbytet mellan olika organ. Principer som lyftes som önskvärda var att kontakten och kommunikationen ska präglas av ett ömsesidigt utbyte, med ett utökat engagemang, inkludering och delaktighet som övergripande syfte. Under dessa samtal har styrelsen också lyft vikten av att ta fram en tydlig arbetsordning för hur förbundet handlägger förfrågningar om att utse enskilda medlemmar eller föreningar till utredningar, referensgrupper, arbetsgrupper inom EFPA etc, så att urvalsprinciper, förväntningar och syfte framgår tydligt. Även hanteringen av remisser omfattas av detta arbete.

På förbundsstyrelsens möte i februari 2021 beslutade vi att fortsätta denna utveckling genom att pröva olika former för att mobilisera medlemmar och grupper, systematiskt främja ett ömsesidigt utbyte och lärande i hela organisationen, öka stödet till och utbytet med förbundets lokala psykologföreningar samt tydliggöra kopplingarna mellan förbundets olika verksamheter och organ.

I linje med detta önskar vi nu bjuda in till en rådskonferens i samma anda. Förbundsstyrelsen kommer att lägga stor vikt vid just samhandling och vid att lyssna in vad ni som representerar olika delar av vår omfattande organisation och verksamhet tänker om det arbete vi gjort hittills och framför allt hur vi ska jobba vidare tillsammans under kommande år.

Varmt välkomna till Psykologförbundets Rådskonferens 2021!

Kristina Taylor
Förbundsordförande

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag