Dagordning

Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 29 maj 2021

 1. Mötet öppnas
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Upprop/fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av sekreterare
 7. Val av justerare tillika rösträknare
 8. Verksamhetsrapportering
 9. Valfrågor:
  Ordförande till Studeranderådet
  Vice ordförande till Studeranderådet
  Studerandesuppleant i förbundsstyrelsen
  Ordförande till Företagarrådet
  Vice ordförande till Företagarrådet
  Tre ledamöter till Företagarrådet
 10. ”Temperaturmätning” av förbundet
 11. Demokratiska organisationen
 12. Informationspunkt – Förbundets arbete med GDPR
 13. Mötet avslutas

Presentationer som visades under rådskonferensen

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Motförslag

Ett förslag som innebär ett annat förslag än det som lagts fram som huvudförslag