Dagordning

Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 14 maj 2022

Punkt

 1. Inledning
 2. Mötet öppnas
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Upprop/fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av mötesordförande
 7. Val av sekreterare
 8. Val av justerare tillika rösträknare
 9. Valfrågor:
  a) Ordförande till Studeranderådet
  b) Vice ordförande till Studeranderådet
  c) Studerandesuppleant i förbundsstyrelsen
  d) Ledamot i förbundsstyrelsen
 10. Förbundets långsiktiga ekonomi
 11. Demokratiska organisationen – val av kongressombud
 12. Studenternas organisation
 13. Förlängd grundutbildning/PTP
 14. Inriktning kongressperiod 2023-2026
 15. Specialistutbildningen
 16. Mötet avslutas

Dagens kongressord

Ord som är markerade finns i kongressparlören.

Huvudvotering

Omröstning mellan ett huvudförslag och ett eller flera motförslag